سفارش تبلیغ
صبا

نظرمن

ارائه سند مالکیت برای دریافت پلاک خودرو

آلودگی هوای شهرهای بزرگ و تراکم جمعیت درآنها باعث شده تا هر چند وقتی مسئولین و مردم به ارائه راهکارهایی جهت کاهش اثرات منفی این موضوع اقدام کنند . به عنوان مثال می توان یه انتقال کارکنان از شهر تهران به سایر شهرها و انتقال پایتخت سیاسی از تهران به مکانی دیگر اشاره نمود . به نظر من تمام این راهها با هزینه های هنگفتی که ایجاد می کنند در رسیدن به هدف با مشکل همراه است . ولی اگر برای صاحبخانه های شهرهای بزرگ دو پلاک خودرو برای همان شهر و با ارائه یک سند مالکیت ، بیشتر صادر نشود و برای مستاجرین نیز با ارائه اجاره نامه محضری پلاک دیگری به نام همان شهر صادر شود ، می تواند هم به آمار کنترل جمعیت در شهرها و جابجایی جمعیت کمک کند هم به تعداد صاحبخانه ها و مستاجرین و هم به تعداد خودروهای شهر و ... کمک نماید . این راهکار باعث ضایع شدن حقی برای ساکنین شهرها نخواهد شد ولی به دریافت آمار صحیح از جمعیت و نقل و انتقال آن و میزان خانه های مورد نیاز و تعداد خودروها منجر خواهد شد . البته شاید در آینده بتوان برای موتورسیکلت ها هم همین کار را انجام داد . به هر حال داشتن آمار از ساکنین یک شهر بهتر می تواند برای برنامه ریزان شهری جهت ارائه راهکارهایی که زندگی شهری را بهتر کند ، به کار آید .