سفارش تبلیغ
صبا

نظرمن

حذف صفرهای پول ملی

با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در بودجه سال 1393 اینگونه به نظر می رسد که در سال آینده اقتصاد کشور به مرحله ای از تثبیت خواهد رسید که حتی در صورت شکست مذاکرات هسته ای نیز مشکلی برای آن پیش نخواهد آمد . بنابراین می توان انتظار داشت که طرح حذف صفرهای پول ملی برای ایجاد افزایش ارزش آن ، که از دولت قبل در حال پیگیری بود ، در سال آینده دوباره مورد بررسی قرار گیرد . به نظر من اگر حتی یک صفر از پول ملی کاسته شود و ارزش آن را ده برابر افزایش دهد ، ما را به نقطه شروع طرح یکسان سازی نرخ ارز در سال 1382 خواهد رساند و کاهش ارزشی را که در این ده سال اتفاق افتاد دوباره به عقب برگردانده و اعتباری مضاعف ازنظر روانی برای آن ایجاد خواهد کرد . حذف یک صفر می تواند تبعات کمتری نسبت به حذف سه صفر داشته و در نرخ گذاری کالاها و خدمات نیز کمتر ، خللی ایجاد خواهد کرد . البته همه به این موضوع واقف هستند که پول وسیله مبادله بوده و خود ارزشی ندارد ولی بار روانی افزایش تعداد صفرها و محدودیت های چاپ اسکناس های درشت تر از عواملی است که نیاز به اصلاحات را لازم می گرداند .