سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی

نظرمن

ترانزیت مجانی

از زمان خروج آمریکا از برجام و اجرای تحریم های سخت برعلیه ایران ، راهکارهای مختلفی برای درامد زایی ارزی پیشنهاد می گردد تا جایگزین درآمد نفتی کشور گردد . به نظر من می توان با پیشنهاد دادن به کشورهای دور و نزدیک جهت استفاده از خاک کشورمان برای ترانزیت کالاهای خود بدون پرداخت هزینه ترانزیت و فقط پرداخت هزینه تخلیه و بارگیری در بنادر و مرزها به صورت ارزی هم درآمد قابل توجهی کسب کرد و هم صفی از کشتیها را در بنادر جنوبی کشور مشاهده کرد که خود این موضوع اهمیت استراتژیک کشور در اقتصاد جهان را نشان خواهد داد . بعد ببینیم کدام کشورها حاضر به ندیده انگاشتن ایران در عرصه جهانی هستند .