سفارش تبلیغ
واحد طراحی

نظرمن

درسی که از عملیات مرصاد گرفتیم !

در آستانه سالروز عملیات مرصاد قرار گرفته ایم . این عملیات را اگر نگوییم بزرگترین عملیات در زمان جنگ ، ولی می توان عنوان ، یکی از مهمترین عملیاتهای زمان جنگ را به آن داد . علت آنهم به دلیل شرایط خاص زمان آن و پیچیدگی شرایط کشور پس از قبولی قطعنامه 598 سازمان ملل بود . من می خوام اسم آن را عملیات غافلگیری ما توسط دشمن بزارم ! به دلیل اینکه ما از دشمن خود غافل شدیم ! و دشمن نیز از این فرصت استفاده کرد و حمله ای سراسری را در سراسر مناطق جنوب و غرب علیه ما ترتیب داد تا بتواند از موقعیت و شرایط سیاسی پیش آمده کمال استفاده را ببرد . من یادمه که مردم وقتی دیدند منافقین از این عملیات سوء استفاده کرده و به داخل شهرهای ما هجوم آوردند ، بسیار تعجب کرده بودند که چگونه دشمن توانسته به این سرعت وارد خاک کشورمان شود و چی پیش خودش تصور کرده بود ، که می توان در عرض چند روز تهران را هم فتح کرد ؟ درسی که از این عملیات می توان گرفت و هیچ وقت نیز نباید آنرا فراموش کرد اینه که هیچ وقت نباید پیامی به دشمن داد که تصور کنه ما دیگه حاضر نیستیم به جنگیم و همه چی تمام شده ! دشمن منتظر همین فرصتها است تا با کوتاهی ما اقدام به تعارض به کشورمون کنه ! امیدوارم این درس را هیچ وقت فراموش نکنیم ...